Languages : English
  


About Us

Contact Us

Clock
21 June 2024

Social Network
There is not data.

Newsletter
Your Email :
 
OK
 subscribe    unsubscribe


Online
There currently Online :
 
1137 guests  

Statistic
28/05/2013
16/05/2014
7459084
132479

About Us

English Education เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการให้ความรู้กับนักเรียนและบุคคลที่สนใจจาก ประสบการณ์จริง สามารถนำไปใช้งานได้จริง หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนเน้นการตอบสนองให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อคุณเรียนที่ English Education คุณจะไม่ต้องยุ่งยากหรือลำบากในเรื่องการจดจำหรือท่องคำศัพท์ มีการสอนหลักการใช้คำกริยาแบบง่ายๆ เรียนรู้หลักไวยากรณ์จากการสนทนาจริง ทำให้การเรียนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ สะดวกง่ายดาย English Education ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์เจ้าของภาษาผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาหลายปี จากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนทุกรุ่นที่ได้มาเรียนกับ เรา ด้วยประสบการณ์จากอาจารย์โดยตรง จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของคุณไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษให้ชีวิตคุณได้สัมผัสและนำไปพัฒนาความรู้ในเรื่อง ต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น เรียนภาษาอังกฤษที่ English Education แล้วจะทำให้คุณรู้สึกว่า "ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว" ถ้าคุณได้มาเรียนที่ English Education

box 1


Contact Us

idealthailand.com


- Bangkok Thailand  Tel :  - Mobile :  - Fax :  -

-
-

FAQ

หลักการตัวอักษรที่บ่งบอกเวลา ก่อนเที่ยงและหลังเที่ยง ใช้อย่างไร ?
ตัวอักษร AM ย่อมาจาก Ante Meridiem หมายถึง ก่อนเที่ยง  ส่วนตัวอักษร PM ย่อมาจาก Post Meridiem หมายถึง ‘หลังเที่ยง’ ทีนี้คงใช้ถูกต้องกันแล้วนะคะ
คำว่า time กับ times ความหมายคืออะไรและใช้ต่างกันอย่างไร ?
คำว่า time หมายถึง เวลาหรือระยะเวลา เช่น What time is it? ส่วน times หมายถึง ครั้ง เช่น I’ve been to Thailand many times. และคำว่า times สามารถหมายถึง สมัย ได้อีก เช่น in ancient times

Article

 how to